Privacyverklaring

PEN Vlaanderen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

In deze tekst leggen we uit hoe PEN Vlaanderen uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.

Wie zijn we?

PEN Vlaanderen is de verwerkingsverantwoordelijke. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via:

PEN Vlaanderen
Duboisstraat 50
2060 Antwerpen
info@penvlaanderen.be

Welke gegevens verzamelen we en waarom? 

Als u PEN-lid wil worden, vraagt PEN Vlaanderen uw voornaam, familienaam, adres en e-mailadres. Deze gegevens hebben we nodig om uw lidmaatschap op een correcte manier af te handelen en op te volgen en u via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze activiteiten en die van andere PEN-chapters, én brengen we nieuwsfeiten heet van de naald uit regio’s waar de vrijheid van meningsuiting met de voeten wordt getreden. Wij verzamelen énkel persoonsgegevens van de betrokkene zelf (dat bent u), niet van derden.

Uw gegevens en eventuele mailcorrespondentie worden opgeslagen op de beveiligde server van onze web- en mailhostingbeheerder.

PEN Vlaanderen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar zonder de voorafgaande toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan zestien. Wij raden ouders en voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder hun toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder voorafgaande toestemming persoonsgegevens verzameld hebben van een -16-jarige, neem dan contact met ons op via info@penvlaanderen.be en wij verwijderen deze informatie.

PEN-Nieuwsbrief
Alle leden worden automatisch nieuwsbriefabonnee. Geïnteresseerde niet-leden kunnen zich eveneens abonneren.

We sturen u de nieuwsbrieven enkel als u hier expliciet de toestemming voor hebt gegeven, een toestemming die u op elk moment weer kan intrekken door uw lidmaatschap te beëindigen en/of u uit te schrijven als nieuwsbriefabonnee (via: pers@penvlaanderen.be).

Social Media
We gebruiken social media enkel om te communiceren over onze activiteiten, die van andere PEN-chapters of om relevant nieuws te brengen.

Cookies en co.

Wij gebruiken enkel Google Analytics bij het beheer van onze website, verder maken wij geen gebruik van cookies, tracking of aanverwanten. Wanneer u zich registreert of ons volgt via Facebook is het natuurlijk meer dan waarschijnlijk dat Facebook zelf cookies of tracking inschakelt.

 Profilering

 PEN Vlaanderen maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingssystemen waarbij bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon geëvalueerd worden op basis van persoonsgegevens, met de bedoeling bepaalde zaken (voorkeuren, interesses, locatie, verplaatsingen e.d.) te analyseren of te voorspellen.

 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

PEN Vlaanderen bewaart uw persoonsgegevens in een dataregister dat voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze gegevens en de eventuele daarmee gepaard gaande mailcorrespondentie bewaren we niet langer dan nodig is om een goede dienstverlening te kunnen garanderen. Zodra u uw lidmaatschap uitdrukkelijk wenst stop te zetten of zodra u zich uitschrijft uit onze nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 Met wie delen we uw gegevens?

Wanneer u lid wordt van PEN Vlaanderen, worden uw persoonsgegevens opgeslagen op de beveiligde server van onze web- en mailhostingbeheerder. Uw naam, voornaam en e-mailadres worden automatisch met Mailchimp gedeeld opdat u voortaan onze nieuwsbrief zou kunnen ontvangen. Mailchimp is het webprogramma dat we gebruiken om onze nieuwsbrieven te versturen. Net als PEN Vlaanderen is Mailchimp onderworpen aan de bepalingen in de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens van abonnees die zich ingeschreven hebben op de algemene nieuwsbrief zonder lid te zijn, worden enkel in Mailchimp bewaard.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Welke rechten hebt u?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast hebt u:

  • het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PEN Vlaanderen;
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid — dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een dergelijk verzoek kan steeds worden gestuurd naar: info@penvlaanderen.be

Om er zeker van te zijn dat u zélf het verzoek tot inzage verstuurt, vragen wij je om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone – de strook met nummers onderaan), kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo spoedig mogelijk – maar binnen de vier weken – op uw verzoek.

PEN Vlaanderen wijst u tenslotte op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

 PEN Vlaanderen houdt u op de hoogte

Via onze website of per nieuwsbrief houden we u op de hoogte van elke inhoudelijke wijziging van een verwerkingsactiviteit of van wijzigingen in de privacywetgeving.